Τι είναι δασικοί χάρτες;
Είναι χάρτες που δείχνουν ποιες εκτάσεις ήταν το 1945 και σήμερα δασικές ή χορτολιβαδικές ή άλλης μορφής (μη δασικές) ή ακόμα κα συνδυασμός των παραπάνω.

 

Πως θα δω αν θίγεται η ιδιοκτησία μου;
Πρέπει να συμβουλευτώ έναν επαγγελματία μηχανικό, ώστε να εντοπίσω στο χάρτη το ακίνητό μου και να ελέγξω αν κάποιο τμήμα του χαρακτηρίζεται ως δασική έκταση.

 

Τι είναι αντίρρηση επί του δασικού χάρτη;
Είναι ο μόνος τρόπος για κάποιον που έχει έννομο συμφέρον να προτείνει αλλαγές στους δασικούς χάρτες. Υποβάλλεται μόνο ψηφιακά, στην ιστοσελίδα του ΕΚΧΑ Α.Ε. Αν δεν υποβληθεί αντίρρηση, ο χάρτης θα κυρωθεί οριστικά και αλλαγές γίνονται μόνο με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

 

Χρειάζομαι ένα αξιόπιστο τοπογραφικό διάγραμμα;
Όλη η διαδικασία βασίζεται στις ακριβές συντεταγμένες που προκύπτουν από ένα ορθό και αξιόπιστο τοπογραφικό. Η οριοθέτηση της περιοχής θα την ακολουθεί στο εξής για πάντα.

 

Τι προθεσμίες έχω και πόσο είναι το ειδικό τέλος αντίρρησης;
Ενημερώνομαι έγκαιρα, γιατί η προθεσμία υποβολής αντίρρησης είναι 60 ημέρες από την ανάρτηση του δασικού χάρτη. Μόνο πλήρεις αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνονται δεκτές. Το ειδικό τέλος καθορίζεται με βάση ο αμφισβητούμενο εμβαδόν και κυμαίνεται από 20 μέχρι 3.600 ευρώ αναλυτικά:
 1. Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ., δέκα (10) ευρώ.
 2. Για εμβαδόν έκτασης έως και 1.000 τ.μ., σαράντα (40) ευρώ.
 3. Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., ενενήντα (90) ευρώ.
 4. Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 10.000 τ.μ., εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.
 5. Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 10.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ., τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
 6. Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., επτακόσια (700) ευρώ.
 7. Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., χίλια τετρακόσια (1.400) ευρώ.
 8. Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ., τρεις χιλιάδες τριακόσια (3.300) ευρώ.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αντίρρησης και των σαρωμένων σχετικών αποδεικτικών στοιχείων μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. παρέχεται έκπτωση 10% στις τιμές κάθε κατηγορίας. Η διαδικασία βήμα-βήμα
 • Αναγνώριση περιοχής – συλλογή δικαιολογητικών
 • Προσδιορισμός συντεταγμένων
 • Καταβολή Ειδικού Τέλους και ηλεκτρονική υποβολή αντίρρησης
 • Υποστηρικτικό υλικό (τοπογραφικό)
 • Παράσταση στην επιτροπή
 • Εξέταση υπόθεσης
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
 1. Το Έντυπο Αντίρρησης συμπληρωμένο με τα στοιχεία φυσικού/νομικού προσώπου, τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ ’87) και τη διατύπωση της αντίρρησης.
 2. Τα στοιχεία που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον.
Ενδεικτικά:
 1. Εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, όπως: κυριότητα, υποθήκη και δουλείες (προσωπικές δουλείες: επικαρπία, οίκηση και πραγματικές δουλείες: δουλεία οδού, ξυλεύσεως, βοσκής, αντλήσεως ύδατος κ.λπ.)
 2. Ενοχικά δικαιώματα, όπως: μίσθωση, επίμορτη αγροληψία, χρονομεριστική μίσθωση, προσύμφωνο πώλησης – δωρεάς ακινήτου κ.α.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύονται από δημόσια έγγραφα, όπως είναι τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, οι δικαστικές αποφάσεις, τα παραχωρητήρια, οι πράξεις τακτοποίησης, οι αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κ.λπ.

 

Σημειώνεται ότι για τη μίσθωση απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο, ενώ για το προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου, απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και όχι μεταγραφή.

 

Στην περίπτωση περιβαλλοντικών οργανώσεων και άλλων νομικών προσώπων είναι απαραίτητη η επισύναψη καταστατικού ίδρυσης/σύστασης, στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

 

3) Αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου.
 • Γ. Το Αποδεικτικό Πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους
 • Δ. Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Ε. Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του υποβάλλοντος την αντίρρηση (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, εκκαθαριστικό εφορίας κ.λπ.).

 

Στην περίπτωση που τρίτος καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται εξουσιοδότηση (με το γνήσιο της υπογραφής), ενώ στην περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

 

Η αντίρρηση μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του ενδιαφερόμενου για το δασικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης που αμφισβητεί, όπως π.χ. τεχνικές εκθέσεις φωτοερμηνείας κ.λπ.