Απαιτούμενα δικαιολογητικά για κατάθεση φακέλου για σύνταξη διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής.
 1. Αίτηση ( με φωτοτυπία ταυτότητας)
 2. Οριστικό τίτλο της ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη στο χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρμογής, σε επικυρωμένο αντίγραφο με το διάγραμμα που το συνοδεύει και το πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού.
 3. Οριστικό τίτλο της ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη κατά την ημερομηνία ελέγχου εισφορών (10-3-1982)
 4. Δηλώσεις ιδιοκτησίας των ιδιοκτητών που ήταν κύριοι κατά την κύρωση της πράξης εφαρμογής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2242/1994 θεωρημένες ως προς το γνήσιο της υπογραφής.
 5. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας (μη εκποίησης ) για τους ως άνω ιδιοκτήτες από το αντίστοιχο Υποθηκοφυλακείο.
 6. Πιστοποιητικά βαρών και μη διεκδικήσεων ( για Π.Ε. που κυρώθηκαν μετά την 25-11-1994) από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.
 7. Αντίγραφο μερίδας του ιδιοκτήτη από την ημερομηνία ελέγχου εισφορών και του ιδιοκτήτη στο χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρμογής από τα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία

 8. --> ημερομηνία ελέγχου εισφορών 10-3-1982 πλην των περιπτώσεων

  1. υπαγωγή στο άρθρο 13 του Ν 1337/83 ,όπου ως ημερομηνία λαμβάνεται αυτή του διατάγματος.
  2. υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 2831/2000 περί κληρονομικών μεριδίων (επαγωγή κληρονομιάς)
 9. Έκθεση έρευνας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ημερομηνίας ελέγχου εισφορών από δικηγόρο ή μηχανικό
 10. Αντίγραφο της σελίδας του πίνακα και του διαγράμματος της πράξης εφαρμογής, όπου περιγράφεται η ιδιοκτησία
 11. Έκθεση εφαρμογής τίτλων ιδιοκτησίας με τοπογραφικό διάγραμμα, όπου απαιτείται (π.χ. για άγνωστο φερόμενο ιδιοκτήτη)
 12. Κτηματογραφικό απόσπασμα από ΟΚΧΕ για περιοχές όπου εκπονείται Κτηματολόγιο
 13. Βεβαίωση ισχύουσας ρυμοτομίας από την αρμόδια ΥΔΟΜ ή Δήμο.
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 1. Πιστοποιητικό Μεταγραφής από το Υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης , από το Κτηματολογικό Γραφείο.
 2. Πιστοποιητικό κτημ. Εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων που να αντιστοιχούν σε πιστοποιητικά ιδιοκτησίας , βαρών κατασχέσεων και διεκδικήσεων (από το Κτηματολογικό Γραφείο).
 3. Πιστοποιητικό κτημ. Εγγραφών φυσικού ή νομικού προσώπου (από το Κτηματολογικό Γραφείο).
 4. Κτηματολογικό Απόσπασμα.