• Σύνταξη πλήρους φακέλου εθνικού κτηματολογίου
• Τοπογραφικά διαγράμματα Κτηματολογίου – Συμβολαίων
• Έρευνα Υποθηκοφυλακίου
• Σύνταξη φακέλου ενστάσεων – αντιρρήσεων

 

Δικαιολογητικά:
α) Δήλωση του Ν.2308/95
β) Τίτλος ιδιοκτησίας (π.χ. συμβόλαιο)
γ) Πιστοποιητικό µεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο
δ) Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου
ε) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
στ) Έγγραφο που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ(π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, Ε9, λογαριασµόςΔΕΗ)